มาตรฐาน หรือ คู่มือการปฏิบัติงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่องการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมใช้ในการประกอบการพิจารณาตามกรอบนโยบายและกระบวนการหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีพ.ศ 2566

อ่านเพิ่มเติม »