ประกาศ/หนังสือราชการต่าง ๆ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่องรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีแพ.ศ 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่องการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมใช้ในการประกอบการพิจารณาตามกรอบนโยบายและกระบวนการหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีพ.ศ 2566

อ่านเพิ่มเติม »