สำนักปลัด อบต.นานวน จ.สุรินทร์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่องรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

อ่านเพิ่มเติม »

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม »