โครงการ การบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง การขับเคลื่อนถังขยะเปียกครัวเรือน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565

|

ในวันนที่ 26 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ได้จัดทำโครงการ การบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง การขับเคลื่อนถังขยะเปียกครัวเรือน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565

โดยมีนายมิตร จันทร์หง่อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เป็นประธานเปิดโครงการ มีนางแสงจันทร์ สะสม ท้องถิ่นอำเภอสนม และนายสุเนตร ปทุมขวัญ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองอียอ เป็นวิทยากร