โครงการอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2565

|

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวนอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์