โครงการส่งเสริมอนุรักษ์การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

|

ประจำปีงบประมาณพ.ศ 25565

วันที่ 22 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ประจำปีงบประมาณพ.ศ 25565

โดยมีทีมงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคำผงอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

นำโดยท่านปลัดกิตติคุณ ด้วงสงค์ (ปลัดตำบลคำผง)

มาเป็นวิทยากรในโครงการนี้