แข่งขันกีฬา เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ นานวนเกมส์ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2565

|

พิธีปิด และบรรยากาศวันสุดท้าย ของการแข่งขันกีฬา เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ นานวนเกมส์ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหัวนา ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์