รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

|