ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่องรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

|