ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่องการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมใช้ในการประกอบการพิจารณาตามกรอบนโยบายและกระบวนการหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีพ.ศ 2566

|