ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน

|

เรื่อง นโยบายคุณธรรมของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์