ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ

|