คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่อง แต่งตั้งศูนย์อำนวยการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบขอลงทะเบียนและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อยื่นคำขอลงทะเบียนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

|