โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สาธารณสุขและการป้องกันโรค
ประชุมสภาฯ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ข้อมูล ITA
หมู่บ้านในเขต อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     นโยบายผู้บริหาร 

นโยบายผู้บริหาร
นโยบายผู้บริหาร  

คำแถลงนโยบายของนายมิตร  จันทร์หง่อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน

ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน

สมัย วิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี  2565

วันที่ 10 มกราคม 2564  เวลา  09.00 น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน

*********

เรียน      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน  

 

              ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้า นายมิตร  จันทร์หง่อม ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน และคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุรินทร์ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน  ลงวันที่  21 ธันวาคม 2564

 

              เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. ๒๕62  ข้าพเจ้า นายมิตร  จันทร์หง่อม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน  จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวนแห่งนี้  โดยจะดำเนินการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ให้บรรลุถึงภารกิจ  อำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น  แก้ไขปัญหา  ตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน โดยมีนโยบายในการบริหารและพัฒนาในแต่ละด้าน  ดังต่อไปนี้

 

              ๑.  นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

                    ๑.๑   ส่งเสริมและดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน

                    ๑.๒   ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่

                    ๑.๓   ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา  อนุรักษ์วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  และจัดงานวันสำคัญต่างๆ 

                    ๑.๔   ส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้  ค้นคว้า  โดยการจัดให้มีหนังสือพิมพ์  วารสารและเอกสารต่างๆ  ประจำที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

 

              ๒.  นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

                    ๒.๑   ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้  สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น   ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 

                    ๒.๒   ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและสนับสนุน       การผลิต/ผลผลิตทางการเกษตร

                    ๒.๓   ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

                    ๒.๔   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตลาดเอกชนยกระดับมาตรฐานของตลาดในการที่จะมุ่งสู่ตลาดสดน่าซื้อ ผู้บริโภคปลอดภัย  ซึ่งจะทำให้เป็นที่เชื่อถือของประชาชนในการซื้อขายมากขึ้น

                   

              ๓.  นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

                    ๓.๑   ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน  สะพาน ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ    วางท่อระบายน้ำ  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี  และจะก่อสร้างให้เป็นถนน คสล. และแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต             

                    ๓.๒   ดำเนินการขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ ตลอดจนกำจัดวัชพืชเพื่อให้      ระบายน้ำดีขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

                    ๓.๓   ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตาม  ถนน  ตรอก  ซอย  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

                    ๓.๔   ดำเนินการก่อสร้างฝาย คสล. ที่สำคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

นานวน เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร  และช่วยมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วม

                    ๓.๕   ดำเนินการส่งเสริมระบบความปลอดภัยครอบครัวและทรัพย์สินโดยติดตั้งกล้องวงจรปิด  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ทุกหมู่บ้าน ทั้ง 13 หมู่

                    3.6   ดำเนินการส่งเสริมระบบการจราจรโดยติดตั้งสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจรในเขตตำบลนานวน เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

                    ๓.7   ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอและทั่วถึง         ทุกครัวเรือน

                    ๓.8   ดำเนินการจัดทำผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์

                    3.9 ดำเนินการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เพื่อสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่องาน

 

              ๔.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

                    ๔.๑   ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติดและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติด ให้หมดไปเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง

                    ๔.๒   ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านการสาธารณสุขและให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล

                    ๔.๓   ส่งเสริมพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ งานสวัสดิการสังคมและ  การสังคมสงเคราะห์  และกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ 

                    ๔.๔   จัดให้มีการบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน โดยออกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

                    ๔.๕   เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                    ๔.๕   ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  จัดให้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาทุกประเภท ทั้งกีฬาเพื่อการแข่งขัน กีฬาเพื่อสุขภาพ ลานกีฬาต้านยาเสพติด                         ๔.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน การจัดกิจกรรมให้แก่ผู้ประกอบการค้า  สุขาภิบาลอาหาร คณะกรรมการชุมชน  กลุ่มแม่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุข และอื่น ๆ

                    ๔.๗   จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

 

              ๕.  นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

                    ๕.๑   ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง  ลดปัญหาขยะตกค้าง รวมทั้งกำจัดโดยถูกหลักสุขาภิบาล    ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่บ้าน  สถานศึกษาและชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามระบบรีไซเคิล

                    ๕.๒   ส่งเสริมและปรับปรุงตำบลบางกระทึกสู่วิถีเมืองสะอาด ตำบลร่มรื่นให้น่าอยู่                      ๕.๓   ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น  การดูแลรักษาแม่น้ำ  คูคลอง  ทางระบายน้ำ  ที่สาธารณะ ให้มีการจัดการน้ำเสีย  เพื่อคืนธรรมชาติ ตลอดจนสถานที่สำคัญของท้องถิ่น

                    ๕.๔   ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

              ๖.  นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

                    ๖.๑   ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วถูกต้อง  โปร่งใส  เป็นธรรมและเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร   พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน    ให้มีความรู้  ความสามารถ  ให้มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน และเน้นการทำงานแบบบูรณาการ และสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม และจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

                    ๖.๒   พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้เป็นอย่างทั่วถึง   ถูกต้องและเป็นธรรม   เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า            

                    ๖.๓   สิ่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เครื่องมือเครื่องใช้  อาคารสถานที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน

                    ๖.๔   ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  โดยการจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ เป็นกรณีพิเศษ

                    ๖.๕   พัฒนาการเมือง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น   และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

                    ๖.๖   ในมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ให้ประชาชนทราบ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

                    จากนโยบายข้างต้น  เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความจริง  ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาขนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน

                    ข้าพเจ้า  นายมิตร  จันทร์หง่อม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า  ช่วงเวลา  ๔  ปีนับตั้งแต่นี้ไป  ข้าพเจ้าจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้  โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวนเป็นสำคัญ

 

----------------

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ Q&A
ให้คะแนนเว็บไซ้ต์เราด้วยครับ
มาก
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 45 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 4 ตุลาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.199.4
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,040,832

Social Network เว็บไซต์บริการ
ประเมิณความพึงพอใจของประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การให้บริการ
งานบริหารบุคคล
จัดซื้อจัดจ้าง,จัดหาพัสดุ
แบบสอบถาม
แจ้งการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน
หมู่ที่.7 ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
Tel : 044-558974   Fax : 044-558974
Email : nanuan_sanom@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.