ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน จังหวัดสุรินทร์
  หน้าแรก     นโยบายผู้บริหาร 

นโยบายผู้บริหาร
นโยบายผู้บริหาร  

นโยบายข้อที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินและยาเสพติด

                1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถดำเนินการพัฒนาชุมชนตลอดจนประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การฝึกอบรม การทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ

                2. ส่งเสริมและดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์  เพื่อพัฒนาคุ้มครองชีวิตเด็ก สตรี คนชรา

ผู้ด้อยโอกาสและผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยจัดสรรสวัสดิการให้แก่ประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

                3. ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ให้มีการรวมกลุ่ม

ของประชาชน  ให้มีความคิดริเริ่มพัฒนาชุมชนของตนเองในรูปแบบของคณะกรรมการ

                4. ฝึกอบรมทบทวน เข้าค่าย ทัศนะศึกษาดูงานนอกพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ สมาชิก อปพร. 

                5. จัดหาวัสดุอุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในเรื่องการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน  พร้อมงบประมาณเพิ่มเติมในการบริการตั้งจุดตรวจ  ในเทศกาลต่างๆ

                6. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มออกกำลังกาย เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด

                7. สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบดูแลเรื่องยาเสพติด

                8. สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกประเภทด้วยการ

ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลัง

 

นโยบายข้อที่ 2 การพัฒนาด้านการจราจร การขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

                1. พัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณูปการ โดยการก่อสร้างปรับปรุง บูรณพัฒนาถนน  คูคลอง  หนอง บึง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล

                2. ปรับปรุงระบบและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน

ให้อย่างทั่วถึง

                3. ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ขยายเขตประปาให้ประชาชนมีน้ำ

เพื่อการอุปโภคบริโภค เพียงพอต่อความต้องการในการดำรงชีวิตประจำวัน

                4. รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

-3-

                5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวนให้มีความสะอาดและสวยงาม เช่นการปลูกต้นไม้ริมถนน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีสวนสาธารณะ และที่ออกกำลังกาย ฯลฯ

                6. รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ และเล็งเห็นคุณค่าของต้นไม้ เพื่อรักษาความ

สมดุลของทรัพยากรธรรมชาติในการลดภาวะโลกร้อน

 

นโยบายข้อที่ 3 ด้านการคลังและเศรษฐกิจของชุมชน

                1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบนพื้นฐานชุมชนพอเพียง เช่น การผสมผสานเกษตรอินทรีย์ โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้  และเกษตรทางเลือก เป็นต้น

                2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้สามารถช่วยเหลือครอบครัวและสังคมได้

โดยจัดหลักสูตรอบรมส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ แก่ประชาชน รวมทั้งกลุ่มต่าง ๆ ในตำบล เช่น กลุ่มสตรี

กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพทั่วไป อย่างเป็นรูปธรรม

                3. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการสร้างรายได้ให้กับประชาชน เพื่อเสริมรายได้ให้กับ

ครอบครัว และส่งเสริมการรวมตัว เพื่อดำเนินโครงการเศรษฐกิจระดับชุมชน ได้แก่ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งอาชีพ เป็นต้น

                4. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยวและการเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างผลผลิตและสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 

                5. พัฒนารายได้ โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ขององค์กร วิธีการหารายได้ รวมทั้งระบบ

การจัดเก็บภาษีโดยการทำระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี ที่ทันสมัย

               

                นโยบายข้อที่ 4  ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

                1. พัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โดยการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของประชาชน

                2. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้  ข้อมูลข่าวสารของตำบล ห้องอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ประชาชนเกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ใหม่ ๆ  อันจะเป็นภูมิคุ้มกันให้คนมีความรอบรู้เท่าทัน และพร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

                3. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในระดับปริญญาตรี

                4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม เช่น การอบรมด้านจริยธรรมคุณธรรม ทัศนศึกษาดูงานให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เป็นต้น

                5. อบรมให้ความรู้  ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของ อสม. การแข่งขันเต้นแอโรบิค เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และสร้างความสามัคคีในชุมชน  การตรวจสุขภาพให้กับประชาชน และการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ เช่น พิษสุนัขบ้า และไข้เลือดออก เป็นต้น               

-4-

                6. พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ โดยการสนับสนุนให้มีสถานที่ออกกำลังกายประจำตำบล  และเล่นกีฬาสำหรับประชาชนทุกเพศ  ทุกวัยอย่างเหมาะสม เช่น จัดการแข่งขันกีฬา

นานวนคัพ  กีฬาเพื่อสุขภาพ  กีฬาต้านยาเสพติด  และจัดหาอุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬาให้แก่ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ส่งเสริม สนับสนุนให้นักกีฬาไปทำการแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่น  กีฬาสนมคัพ  ไทคัพของอำเภอสนม และกีฬารายการต่างๆ

                7. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา โดยการอนุรักษ์และบำรุงรักษาศิลปะ

จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เช่น กิจกรรมการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน ถวายเพลเข้าพรรษา  แห่เทียนพรรษา  ประเพณีงานลอยกระทง วันเด็กแห่งชาติ

วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ เป็นต้น

 

นโยบายข้อที่ 5 ด้านการบริหารการปกครอง

                1. เน้นเรื่องการบริการประชาชน ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม เพื่อให้ประชาชน

พึงพอใจ โดยการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้สั้นลง เพื่อบริการประชาชนให้รวดเร็วกว่าปกติโดยเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

                2. ให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อบริการประชาชนที่ประสงค์

จะขอทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่สามารถเปิดเผยได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของทางราชการ พ.. 2540

                3. ให้บริการโดยการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล

นานวน และหน่วยงานอื่น ให้ประชาชนได้รับทราบในรูปแบบของแผ่นพับ เอกสาร วารสาร

เสียงตามสาย เว็บไซต์  ขององค์การบริหารส่วนตำบล และการปิดประกาศ บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ เป็นต้น

                4. ส่งเสริมและปลูกฝังอุดมการณ์ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในระบบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น โดยปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และรักษาสิทธิและหน้าที่ของตนเอง

                6. ปรับปรุงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยนำหลักธรรมาภิบาล และ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารงาน

                7. พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ให้มีความรู้ความสามารถ

โดยการอบรม การศึกษาต่อ และเทคนิคใหม่ ๆ ตามนโยบายของรัฐ เพื่อนำความรู้มาปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                8. จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไป

อย่างเหมาะสมและทันสมัยเพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 

กรกฎาคม 2562
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ออนไลน์ทั้งหมด 11 คน
หมายเลข IP 34.229.113.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 892,576

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน
หมู่ที่.7 ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
Tel : 044-558974  Fax : 044-558974
Email : nanuan_sanom@hotmail.com ,a_nanuan@yahoo.com, wich
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.